De consument heeft het recht aan de onderneming Van Hoecke nv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.


A. Algemene bepalingen

1. Deze voorwaarden gelden voor online verkopen of online aangevraagde technische interventies door Van Hoecke nv (Europark-Noord 9, 9100 Sint-Niklaas, België) aan/bij consumenten.

2. Alle online aanbiedingen, verkopen en technische interventies geschieden uitsluitend tegen de hier vermelde algemene voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig indien ze schriftelijk bevestigd zijn door Van Hoecke nv.

3. De vermelde prijzen in de schriftelijke communicatie van Van Hoecke nv (zoals bv. offertes, servicerapporten) zijn inclusief BTW en bindend.

4. Door het aangaan van een overeenkomst met Van Hoecke nv aanvaardt u dat uw persoonlijke gegevens door Van Hoecke nv verwerkt worden voor aanvaarding en verwerking van uw bestelling en het globale beheer van de relatie met u. U beschikt op elk moment over het recht van inzage en rechtzetting van uw persoonsgegevens en over het recht u gratis te verzetten tegen de verwerking en de communicatie voor direct marketing doeleinden, conform de wet van 08/12/92 met betrekking tot de bescherming van het privéleven ten opzichte van de verwerking van gegevens met persoonlijk karakter.

5. Van Hoecke nv is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle ('overmacht'), die hetzij Van Hoecke nv zelf, hetzij haar leveranciers, hetzij haar logistieke partners raken, waardoor de nakoming van de verplichtingen van Van Hoecke nv ten opzichte van u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Bij overmacht kan Van Hoecke nv er niet toe gehouden worden om haar verplichtingen ten opzichte van u na te komen en is zij gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

6. Van Hoecke nv is enkel aansprakelijk ingeval van (i) haar grove schuld of (ii) haar opzettelijke fout of (iii) grove schuld of opzettelijke fout van haar aangestelden of lasthebbers of (iv), behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt (en niet bv. ingeval van zware fout). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt evenwel niet voor de wettelijke aansprakelijkheid van Van Hoecke nv voor overlijden of lichamelijk letsel van de consument. Van Hoecke nv is in geen geval verplicht tot vergoeding van indirecte of gevolgschade (zoals doch niet beperkt tot verlies van inkomen, verlies van een kans), noch voor vergoeding ingevolge klachten of vorderingen van derden.

7. De door Van Hoecke nv uitgebrachte aanbiedingen, verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, informatie edm blijven te allen tijde eigendom van Van Hoecke nv, zelfs al werden hiervoor kosten in rekening gebracht. Voorvermelde aanbiedingen, verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, informatie edm mogen niet aan derden meegedeeld worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Van Hoecke nv.

8. In geval van niet-betaling van enige factuur binnen de afgesproken termijn zal Van Hoecke nv van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag recht hebben op een interest gelijk aan de wettelijke interestvoet.

9. In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

10. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten.

 

B. Verkopen

11. Indien de verkoop tot stand komt door online aankopen of bestellingen heeft u het recht om aan Van Hoecke nv mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Uw kennisgeving dient schriftelijk of via duurzame drager aan Van Hoecke nv verzonden te worden vóór het verstrijken van deze termijn. Binnen de 14 werkdagen volgend op uw kennisgeving van de uitoefening van dit herroepingsrecht dient u de koopwaar terug te sturen aan Van Hoecke nv (Europark-Noord 9, 9100 Sint-Niklaas, België) en dit op uw risico en kosten. De door u betaalde koopprijs voor de koopwaar waarvoor het herroepingsrecht werd uitgeoefend conform de voorwaarden van dit artikel 11, wordt door Van Hoecke nv terugbetaald binnen de 30 dagen volgend op uw kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht. Van Hoecke nv is hierbij evenwel gerechtigd om, zo nodig, de door u betaalde en door Van Hoecke nv terug te betalen, koopprijs te verminderen met de retourkosten voor het terugzenden van de goederen die te uwer laste zijn.

12.1. Bij het aangaan van de overeenkomst met Van Hoecke nv wordt de wijze van levering van de aangekochte koopwaar en de voorwaarden hiervan bepaald. Afhankelijk van uw overeenkomst met Van Hoecke betreft dit: (i) afhaling bij Van Hoecke nv, (ii) verzending aan het door u aangegeven leveringsadres of (iii) levering en eventuele installatie door Van Hoecke nv van de koopwaar op het door u aangegeven leveringsadres.

12.2. Indien de aangekochte koopwaar door u wordt afgehaald, zal deze beschikbaar zijn bij Van Hoecke nv, Europark-Noord 9, B-9100 Sint-Niklaas op de leveringsdatum zoals vermeld en overeengekomen in de koopovereenkomst. De aangekochte koopwaar kan vanaf deze overeengekomen leveringsdatum, en ten laatste binnen de 14 werkdagen na deze datum, enkel afgehaald worden tegen contante betaling (in cash/via bancontact) en tijdens de openingsuren van Van Hoecke nv (ma – do: 8.00 u – 12.00 u en 13.00 u – 17.00 u; vrij: 8.00 u – 12.00 u en 13.00 u – 16.30 u). De kosten voor afhaling zijn volledig te uwer laste.

12.3. Indien de aangekochte koopwaar wordt verzonden, zal Van Hoecke nv of een van zijn logistieke partners deze leveren aan het door u aangegeven leveringsadres en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van de volledige betaling van de prijs van de aangekochte koopwaar (met inbegrip van de verzendingskosten) via overschrijving op rekeningnummer ING: IBAN BE19 393-0060936-12 van Van Hoecke nv.

12.4. Indien de aangekochte koopwaar wordt verzonden, zal  -tenzij de partijen anders zijn overeengekomen - Van Hoecke nv of een van zijn logistieke partners deze leveren aan het door u aangegeven leveringsadres en dit binnen de 30 dagen volgend op uw bestelling en na ontvangst van de volledige betaling van de prijs van de aangekochte koopwaar (met inbegrip van de verzendingskosten) door Van Hoecke nv via overschrijving op rekeningnummer ING: IBAN BE19 393-0060936-12 van Van Hoecke nv.

12.5. Vanaf de levering van de koopwaar draagt u het risico voor beschadiging of verlies ervan. De koopwaar blijft het eigendom van Van Hoecke nv zolang de totale prijs van de koopwaar niet werd betaald. 

12.6. Indien de aangekochte koopwaar wordt verzonden, zal  -tenzij de partijen anders zijn overeengekomen - Van Hoecke nv of een van zijn logistieke partners deze leveren aan het door u aangegeven leveringsadres en dit binnen de 30 dagen volgend op uw bestelling en na ontvangst van de volledige betaling van de prijs van de aangekochte koopwaar (met inbegrip van de verzendingskosten) door Van Hoecke nv via overschrijving op rekeningnummer ING: IBAN BE19 393-0060936-12 van Van Hoecke nv.Behoudens bij uitoefening van uw herroepingsrecht in toepassing van artikel 11 is Van Hoecke nv gerechtigd om, bij gebreke aan (i) tijdige afhaling van de aangekochte koopwaar overeenkomstig artikel 12.2 of (ii) bij gebreke van in ontvangstname of onmogelijkheid tot installatie van de door Van Hoecke nv of door een van zijn logistieke partners aan u geleverde koopwaar, de overeenkomst te ontbinden te uwer laste, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen, en onverminderd het recht om de stockagekosten (voor opslag in magazijnen Van Hoecke nv en/of elders) door te rekenen aan u.

13. Voor België,  geniet u van de wettelijke garantie van 2 jaar te rekenen vanaf de levering van de relevante goederen. Deze garantie laat de wettelijke rechten betreffende de verkoop van consumptiegoederen, die u krachtens de toepasselijke nationale wetgeving als consument hebt, onverlet. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming  dat al bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de periode van 2 jaar verbindt Van Hoecke nv zich ertoe defecte koopwaar (of onderdeel ervan)te vervangen of te herstellen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. U dient steeds contact op te nemen met Van Hoecke nv om de praktische modaliteiten af te spreken. Elk gebrek dient zo snel als mogelijk en in ieder geval binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld; nadien vervalt elk recht op reparatie of vervanging. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door u. De herstelling of de vervanging in toepassing van deze bepalingen heeft louter de schorsing (en dus nooit de hernieuwing) van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg. Indien de garantietermijn in toepassing van deze bepalingen wordt geschorst, dan vangt de schorsingstermijn aan de dag volgend op de dag waarop de consument het goed met het oog op de herstelling aan de verkoper heeft toevertrouwd om te eindigen op dag dat goed hem na herstelling of na vervanging door Van Hoecke nv opnieuw voor gebruik wordt ter beschikking gesteld of desgevallend op de dag dat een minnelijke schikking werd bereikt. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van o.a. ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van de koopwaar in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de koopwaar, hardhandig gebruik, foutieve installatie door u of een derde, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

 

C. Technische interventies

14. Indien de aangekochte koopwaar werd geïnstalleerd door Van Hoecke nv of door een derde, kan Van Hoecke nv gecontacteerd worden voor een technische interventie (herstelling, nieuwe instelling, edm). 

15. Na een technische interventie door Van Hoecke nv, zal Van Hoecke nv samen met u een servicerapport opstellen. Behoudens het bepaalde in artikel 13, verklaart u door ondertekening van het servicerapport dat ofwel (i) de prestaties correct zijn uitgevoerd of (ii) een nieuwe interventie noodzakelijk is en bevestigt u alleszins de juistheid van de rekening welke nagevolg gefactureerd zal worden.

16. Indien de technische interventie plaatsvindt voor goederen die door een derde werden geleverd en/of geïnstalleerd, is Van Hoecke nv in geen geval aansprakelijk voor defecten en gebreken van die goederen en/of de installatie daarvan. 

 

D. Klachten

17. Voor klachten kan u steeds terecht op het volgende adres:

Van Hoecke nv

Europark-Noord 9

9100 Sint-Niklaas

België

+32 (0) 760 19 00

info@vanhoecke.be